Nasza działalność

      Pracownia Ekspertyz i Badań Ichtiologicznych PEBI sp. z o.o. powstała wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu na wszelkiego rodzaju badania i ekspertyzy związane z realizacją zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej UE oraz krajowych aktów prawnych o ochronie przyrody, a zwłaszcza tych, o ochronie wód i zrównoważonym nimi gospodarowaniu. 

      Prawidłowe planowanie zabiegów, których celem jest ochrona ryb, prowadzenie racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej, obrona rzek przed regulacjami i przegradzaniem wymaga dogłębnej wiedzy o obecnym stanie siedlisk i zamieszkujących je populacji ryb; wymaga właściwej oceny sytuacji oraz realnego, a jednocześnie skutecznego, planu działań ochronnych i naprawczych. Pracownia Ekspertyz i Badań Ichtiologicznych PEBI sp.z o.o dzięki doświadczeniu swoich pracowników, najnowszej dostępnej wiedzy i posiadanemu sprzętowi oferuje pełen wachlarz usług, w tym profesjonalne expertyzy, doradztwo i szkolenia, które pozwolą użytkownikom rybackim wód oraz wszelkim podmiotom związanym z wodami otwartymi uzyskać pełną wiedzę na temat ichtiofauny.