Współpraca z Z.O. PZW w Krakowie w 2014 (05.11.16)

PEBI sp. z o.o. wykonała Operaty Rybackie dla obwodów rybackich będących w gestii PZW w Krakowie. Nowe operaty przygotowano dla następujących obwodów rybackich: Raba 4, Szreniawa 1 i 2 , Rudawa 1, Dłubnia 1, Wisła 2 i 3 oraz Skawinka 1.

Badania ichtiofauny dla PZW w Krośnie w 2014 (05.11.16)

W 2014 PEBI sp. z o.o. podpisała umowę i wykonała badania monitoringowe ichtiofauny obwodów rybackich rzeki San nr. 1 , 4 i 5. oraz Solinka nr 1. Badaniami objeto rzekę San oraz jej główne dopływy (Hoczewka, Sanoczek, Olszanica) oraz Slinke i Wetlinę.

Współpraca z Z.O. PZW w Przemyślu w 2014 (05.11.16)

2014. PEBI sp. z o.o. wykonała badania monitoringowe ichtiofauny rzek Mleczka i Wirowa. Ogółem 18 stanowisk badawczych.

Wykonane zlecenia dla PZW Krosno w 2013 (11.08.16)

2013. PEBI sp. z o.o. wykonała na zlecenie Z.O. PZW Krosno kompleksowe badania monitoringowe ichtiofauny 6 obwodow rybackich których gospodarzem jest PZW Krosno. Badania przeprowadzono w obwodach: Strwiąż 1, Wiar 1, Wiśłok 1, Wisłok 2, San 3 oraz Osława 1.

Współpraca z PZW w Przemyślu w 2013 (11.08.16)

2013. PEBI sp. z o.o. Podpisała umowę z Z.O. PZW w Przemyślu na opracowanie nowych operatów rybackich na obwody rybackie będące w gestii PZW Przemyśl: San 6, 7 i 8, Lubaczówka 1, Mleczka 1 oraz Wirowa 1.